Резултати од гласањето

 

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва Жито Полог АД – Тетово ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од  Собрание на Друштвото одржано на ден 22.06.2021 година

 

На Собранието на акционери на Жито Полог АД – Тетово одржано на ден 22.06.2021 година, од вкупно 50 498 обични акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 47961 обични акции со право на глас што претставува 94,98% од вкупниот број на акции со право на глас.

По секоја од одлуките коишто беа предмет на гласање на Собранието, присатните акционери, нивни застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

 1. За одлуката за избор на бројач на гласови од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 2. За одлуката за избор на претседавач на собранието од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 3. За одлуката за избор на записничар и двајца заверувачи на записник од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 4. За одлуката за усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото за деловната 2020 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961    обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 5. За одлуката за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Друштвото за деловната 2020 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 6. За одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2020 година. од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 7. За одлука за префрлање на средства од Фонд за други потреби за заедничка потрошувачка и средства за ОНО во средства за останати резерви на Друштвото од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 8. За одлуката за распределба на добивката по годишната сметка на Жито Полог АД Тетово за деловната 2020 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 9. За одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 10. За одлуката за усвојување на извештајот за работењето на одборот на директори и одобрување на работата поединечно на секој од членовите на Одборот на Директори на Друштвото за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше. Се гласаше за одобрување на работата на секој член поединечно согласно Законот за трговски друштва.

 11. За одлуката за определување на овластен ревизор за вршење на ревизија   на Годишната сметка на Друштвото за 2021 година од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.

 12. За одлуката за продажба на сопствени акции од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.