Врз основа на член 460-г од Законот за трговски друштва, Жито Полог Ад Тетово го дава следното

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Ве известуваме дека зделката со заинтересирана страна која Собранието на акционери на Жито Полог Ад Тетово ја одобри на својата седница на ден 27.01.2016 година на која донесе Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна бр.02-17/3 помеѓу Жито Полог Ад Тетово како купувач и Зк Пелагонија АД Битола како продавач е целосно реализирана и е објавена на веб страната на Македонската берза и на официјалната веб страна на Друштвото.

ЖИТО ПОЛОГ АД