На Собранието на акционери на Жито Полог АД Тетово што се одржа на ден 22.06.2021 година со почеток во 12.00 часот во седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134, беа донесени следните одлуки:

 1. Одлука за избор на претседавач.
 1. Одлука за избор на бројач на гласови .
 1. Одлука за избор на записничар и двајца заверувачи на записник.
 1. Одлука за одобрување и усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2020 година.
 1. Одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Друштвото за деловната 2020 година.
 1. Одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2020 година.
 1. Одлука за префрлање на средства од Фонд за други потреби за заедничка потрошувачка и средства за ОНО во средства за останати резерви на Друштвото.
 1. Одлука зараспределба на добивката по годишната сметка на Жито Полог АД Тетово за деловната 2020 година.
 1. Одлука за узвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
 1. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори и одобрување на работата на Одборот на Директори на Друштвото за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
 1. Одлука за определување на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка на Друштвото за 2021 година.
 1. Одлука за продажба на сопствени акции .