Резултати од гласањето

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва Жито Полог АД – Тетово ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Собрание на Друштвото одржано на ден 06.04.2021 година

На Собранието на акционери на Жито Полог АД – Тетово одржано на ден 06.04.2021 година, од вкупно 50 498 обични акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 47961 обични акции со право на глас што претставува 94,98% од вкупниот број на акции со право на глас.

По секоја од одлуките коишто беа предмет на гласање на Собранието, присатните акционери, нивни застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

  1. За одлуката за избор на бројач на гласови од вкупно47961акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката за избор на претседавач на собранието од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961  обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката за отповикување-разрешување на членовите на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно47961  обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше, при што се гласаше поединечно за отповикување на секој член одделно.
  1. За одлуката за избор на членови на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово од вкупно 47961 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 47961 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше, при што се гласаше поединечно за именување на секој член одделно.