Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва Жито Полог АД – Тетово ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Собранието на Друштвото одржано на ден 07.09.2020 година

На Собранието на акционери на Жито Полог АД – Тетово одржано на ден 07.09.2020 година, од вкупно 50 498 обични акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 45346 обични акции со право на глас што претставува 89,8% од вкупниот број на акции со право на глас.

По секоја од одлуките коишто беа предмет на гласање на Собранието, присатните акционери, нивни застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

  1. За одлуката за избор на бројач на гласови од вкупно 45346 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 45346 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката за избор на претседавач на собранието од вкупно 45346акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно45346  обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката за констатирање на престанок на членството и мандатот на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово заради поднесена оставка.од вкупно45346 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 45346    обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката за избор на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово од вкупно 45346 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 45346 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  1. За одлуката запродажба на удел кој претставува 100% од основната главнина на Трговско друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ Битола. од вкупно 45346 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 45346 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.