Контрола на квалитет

Во интерната лабораторија на АД "Жито Полог"е воспоставен систем на контрола почнувајќи од :

  • контрола на семенски материјал
  • контрола на технолошки квалитет на пченицата при прием по сорти
  • следење на квалитетот на складираната пченица
  • следење на квалитетот на мелничките производи
  • следење на квалитетот на пекарските производи
  • следење на квалитетот на тестенините
  • контрола на конзумни јајца
  • контрола на влезни суровини
  • контрола на складирани финални производи

Само ваквиот, добро планиран и максимално контролиран принцип на работа е гаранција за успех и опстојување на пазарот долги години

8 Picture01-009
3-lab 2-lab