Results of the voting

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва Жито Полог АД – Тетово ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Собрание на Друштвото одржано на ден 01.12.2021 година

На Собранието на акционери на Жито Полог АД – Тетово одржано на ден 01.12.2021 година, од вкупно 50 498 обични акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 37863 обични акции со право на глас што претставува 74,98% од вкупниот број на акции со право на глас.
По секоја од одлуките коишто беа предмет на гласање на Собранието, присатните акционери, нивни застапници или полномошници гласаа на
следниот начин:

  1. За одлуката за избор на бројач на гласови од вкупно 37863 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 37863 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  2. За одлуката за избор на претседавач на собранието од вкупно 37863 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 37863 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
  3. За одлуката за констатирање престанок на членство и мандат на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово , заради поднесена оставка од вкупно 37863 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 24109 обични акции со право на глас односно 63.67% од акциите со право на глас претставени на Собранието, гласови “ПРОТИВ ” немаше, a “ВОЗДРЖАН ” гласаа акционери со вкупно 13754 обични акции со право на глас односно 36,33% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
  4. За одлуката за избор на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово од вкупно 37863 акции со право на глас претставени на собранието “ЗА” гласаа акционери со вкупно 24109 обични акции со право на глас односно 63.67% од акциите со право на глас претставени на Собранието, гласови “ПРОТИВ ” немаше, a “ВОЗДРЖАН ” гласаа акционери со вкупно 13754 обични акции со право на глас односно 36,33% од акциите со право на глас претставени на Собранието.