ВКУПЕН БРОЈ НА АКЦИИ И ВКУПЕН БРОЈ НА ГЛАСАЧКИ ПРАВА

На денот на објавата на јавниот повик за одржување на собрание на акционери на Друштвото, Жито Полог АД – Тетово има издадено вкупно 55997 акции.

Друштвото поседува 5499 сопствени акции.

Вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 50 498