На Годишното собрание на акционери на Жито Полог АД Тетово што се одржа на ден 27.06.2019 година со почеток во 12.00 часот во седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134, беа донесени следните одлуки:

 1. Одлука за избор на претседавач.
 1. Одлука за избор на бројач на гласови .
 1. Одлука за избор на записничар и двајца заверувачи на записник.
 1. Одлука за одобрување и усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2018 година.
 1. Одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Друштвото за деловната 2018 година.
 1. Одлука за усвојување на консолидиран годишен извештај за работата на групата Жито Полог Ад Тетово за 2018 година
 1. Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за групата Жито Полог Ад Тетово за 2018 година
 1. Одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2018 година.
 1. Одлука за усвојување на извештајот заизвршена ревизија на Консолидирана годишната сметка ,консолидираните финансиски извештаи и Консолидираниот годишниот извештај на групата Жито полог АД Тетово за деловната 2018 година;
 1. Одлука запокривање на загубата по годишната сметка на Жито Полог АД Тетово за деловната 2018 година.
 1. Одлука за узвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 1. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори и одобрување на работата на Одборот на Директори на Друштвото за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 1. Одлука за определување на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка на Друштвото за 2019 година.
 1. Одлука за продажба на сопствени акции.