Врз основа на член 65 од Статутот - Пречистен текст на Жито Полог АД - Тетово, а во врска со член 385 од Законот за трговски друштва и Одлуката бр.02-388/3 од 12.10.2017 година, Одборот на директори на Друството до Акционерите објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА ЖИТО ПОЛОГ АД - ТЕТОВО

 

Собранието на Акционери наЖито ПологАДТетово ќе се одржи на ден 14.11.201година (вторник) со почеток во 12,00 часот во седиштето на Друштвото ул.Маршал Тито бр.134 - Тетово.

За работа на седницата на Собранието се предлага следниот,

ДНЕВЕН  РЕД

 

  1. ПРОЦЕДУРАЛЕНДЕЛ

 

  1. Отворање на Собранието.
  2. Kонстатирање на кворум за работа на Собранието.
  3. Избор на Претседавач на Собранието.
  4. Избор на бројач на гласови.
  5. Избор на записничар и двајца заверувачи на записник.

 

 

         II. РАБОТЕН ДЕЛ

  1. Донесување одлука за одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна.

-          Предлог одлука за усвојување

-          Извештај од овластен ревизор

Се повикуваат сите акционери наЖито ПологАДТетово, односно нивните полномошници или застапници да присуствуваат и учествуваат  во работата на Собранието на акционери.

Право на глас на Собранието имаат акционери кои поседуваат акции со право на глас запишани во Акционерската книга наЖито ПологАДТетово што се води во ЦДХВ, односно нивните полномошници или застапници.

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание должен е да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот  на закажаната седница на Собранието.

Акционерите можат  да овластат полномошник на седница на Собрание на Друштвото со давање на полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар. Акционерот треба веднаш да го извести Друштвото  за секое полномошно дадено во писмена форма. Известувањето треба да биде во писмена форма на адреса на седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134 Тетово. Во прилог на известувањето се испраќа и копија од даденото полномошно, а оригиналот од полномошното полномошникот е должен да го носи на седницата на Собранието. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Обрасците за давање на полномошно во писмена форма секој акционер може да ги преземе од официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

Согласно Законот за трговски друштва акционерите кои поединечно или заеднички поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред  и предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања во рок од 8(осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик во дневен весник, а подетални информации за начинот на предлагање точки на дневен ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Материјалите од дневниот ред што се подготвени за Собранието им се достапни на акционерите, односно нивните застапници или полномошници секој работен ден од денот на објавувањето на јавниот повик  во просториите на Друштвото на ул. Маршал Тито бр.134 во Тетово  и на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ